Anti Discriminatie beleid

Werk creëert waarde voor iedereen. Dat iedereen gelijke kansen moet krijgen ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit, achten wij van SBA Flex uitzendorganisatie van groot belang. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Door middel van voorlichting, opleiding, instructie en duidelijke afspraken waarborgen én zullen we alert zijn op het daar waar mogelijk verbeteren van beleid ter voorkoming van discriminatie.

Periodiek zullen wij controles en inspecties uitvoeren waarvan we de resultaten vastleggen en evalueren met de medewerkers. Waar nodig zullen we aanpassingen, verbeteringen of correctieve en preventieve maatregelen doorvoeren.

Wil je meer informatie omtrent Anti-discriminatie voorlichting neem is een kijkje op www.werkjijmeezegnee.nl van ABU.

ABU Discrminiatie werk jij mee zeg nee

Klik op onderstaande link voor het anti discriminatie beleid van SBA Flex Uitzendgroep BV.

Anti-discrimintaie beleid SBA Flex uitzendorganisatie