Nieuws

AVG en de Uitzendbranche

AVG en de Uitzendbranche
De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht gegaan. Sindsdien heeft deze wet al heel wat voeten in aarde gehad bij ondernemers. Wat mag nog wel, wat niet meer, hoe zorg je ervoor dat je aan die nieuwe regels voldoet en wat is de impact op jouw bedrijf. Met name binnen de wereld van het uitzenden veranderen een aantal zaken. Hieronder vind je de meest belangrijkste zaken op een rij.


Voorop gesteld: de AVG is in het leven geroepen om (persoonlijke) informatie over mensen en organisaties te beschermen. Data uitwisseling wordt dankzij de AVG veiliger en transparanter gemaakt. Zo is een belangrijk vertrekpunt dat je iedereen over wie je gegevens verzamelt ook inzage en controle moet geven over deze gegevensverzameling. Als organisatie moet je dus zaken rondom het gebruik en verwerken van persoonsgegevens goed op orde hebben. 


Intern en extern
Intern betekent dit dat je je documentatie goed op orde hebt: alle persoonsgegevens die je verwerkt moet je registeren met daarbij de reden waarom. Zo laat je zien dat je de AVG naleeft. Echter, als uitzendorganisatie heb je ook te maken met externe partijen zoals opdrachtgevers en uitzendkrachten. Met leveranciers sluit je bijvoorbeeld aparte overeenkomsten, zoals verwerkersovereenkomsten, waarin staat hoe de betrokken partijen moeten omgaan met gegevens.


Veranderingen voor de uitzendkracht
Elke organisatie waaraan de uitzendkracht zijn persoonsgegevens toevertrouwt, moet toestemming vragen aan de uitzendkracht voor het opslaan van die gegevens. Ook moet de organisatie daarbij vermelden wat de organisatie gaat doen met deze gegevens. Daarnaast heeft de uitzendkracht het recht op vergetelheid (het laten verwijderen van gegevens uit systemen), recht op inzage en correctie en het recht op overdraagbaarheid van gegevens.


Opdrachtgevers
In een reguliere relatie tussen uitzendbureaus en inleners hoeven er geen verwerkersovereenkomst gesloten te worden. Volgens de AVG moet u een verwerkersovereenkomst sluiten als u zaken doet met een ‘verwerker’. Verwerkers zijn partijen die in opdracht van u persoonsgegevens verwerken, waarbij u het doel en de middelen van de gegevensverwerkingen bepaalt. Dit is het geval bij bijvoorbeeld de leverancier van een personeelsadministratiesysteem of een extern salarisverwerkingsbedrijf. 


AVG en SBA Flex
Bij SBA Flex merk je de verandering al snel in het werkproces. Als je bijvoorbeeld solliciteert via de website wordt gevraagd toestemming te geven voor het bewaren van gegevens gedurende een bepaalde periode; instemming met een privacy-statement is een vanzelfsprekendheid. Daarnaast hebben we de AVG verder geïmplementeerd in de dagelijkse processen van inschrijving, verloning en communicatie. Per stap in ons proces is gekeken naar welke gegevens bewaard worden, voor welk doel en voor welke termijn. 
SBA Flex heeft vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van uitzendkracht al jaren voorop staan en al ruim voor de komst van de AVG werd hier kritisch naar gekeken. De AVG zorgt alleen voor een nog verdere verscherping van de reguliere processen.